Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

 

Zgodnie z wolą założycieli oraz mieszkańców Powiatu węgrowskiego, misją SPZOZ – u jest nieść pomoc medyczną wszystkim chorym niezależnie od stanu zaawansowania choroby, statusu społecznego, pochodzenia, światopoglądu i narodowości.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie,

2) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie,

3) i innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

 

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1) profilaktyka i oświata zdrowotna, zapobieganie chorobom i urazom,

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu , ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,

3) rozpoznawanie i leczenie chorób,

4) rehabilitacja, zapobieganie niepełnosprawności,

5) pomoc doraźna,

6) medycyna pracy,

7) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.

W ramach prowadzonej działalności SPZOZ udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych.

Zapewnia także świadczenia zdrowotne w Szpitalu Powiatowym, jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia w oddziale stacjonarnym. Sprawuje opiekę w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w miejscu zamieszkania, dokonuje oceny stanu zdrowia ludności oraz określa potrzeby w zakresie ich zaspakajania, a także obejmuje opieką zapobiegawczą populację wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Prowadzi również badania profilaktyczne w miejscu pracy i nauczania, czynne poradnictwo.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie posiada umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia,  co gwarantuje pacjentom bezpłatny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wersja XML